Opbrengsten van netwerk

Ga terug

Algemene opbrengsten

 1. Efficiëntie in doelmatigheidsonderzoek door meer controle op/ overzicht over alle lopende en afgeronde onderzoeken (voor het veld).
 2. Een gezamenlijke visie, afspraken en gestructureerde manier van werken.
 3. Een snellere inclusie door betere samenwerking en het benutten van bestaande onderzoeksnetwerken en expertisen. Doordat het gewenste aantal studie participanten (eenvoudiger) kan worden bereikt neemt ook de kwaliteit van het onderzoek toe en zijn de resultaten waardevoller.
 4. Kwalitatief betere onderzoeksvoorstellen die aansluiten op de kennisagenda. Het gezamenlijk nadenken over relevante kennisvragen en over de wijze van het uitvoeren van het onderzoek, leidt veelal tot beter onderbouwde vraagstellingen.
 5. Grotere kans op honorering van aanvragen door subsidieverstrekker.
 6. Knowledge management: inzichtelijk maken en benutten van kennis en onderzoeksinfrastructeren.
 7. Efficiënt benutten van expertise binnen netwerk.
 8. Minder ad hoc werken. Van reactief naar meer proactief werken door het direct kunnen koppelen van onderwerp/vragen aan een projectgroep.
 9. Er ontstaat meer en betere kennis voor de praktijk en er zijn sterke aanwijzingen dat de verworven kennis ook sneller wordt toegepast.
 10. Meer draagvlak voor onderzoeken en implementatie door gezamenlijke afstemming.
 11. Behoefte en wensen van de praktijk komen duidelijker terug in het onderzoek.

Consortia en netwerken hebben echter wel een periode van minimaal 8 jaar nodig om een gezamenlijke kennisinfrastructuur tot stand te brengen.

Het Verloskundig Consortium slaagt er in veel subsidieaanvragen in te dienen die zowel relevant als van hoge kwaliteit zijn. Deze projecten leiden doorgaans tot goede resultaten. Inderdaad kan het consortium laten zien dat zij hoge aantallen respondenten kan includeren, zoals ook bij de opzet van het consortium de bedoeling was. Ook heeft dit consortium kunnen aantonen dat centra die betrokken waren bij onderzoek in consortiumverband beter op de hoogte waren van de onderzoeksresultaten dan bij diegenen die niet waren betrokken èn dat deze resultaten vaker werden geïmplementeerd. 

Citaat uit rapport ‘Nut en Noodzaak van netwerken‘. 

Heeft u nog een goede aanvulling op dit onderwerp? Eigen opbrengsten delen kan hier. Of laat hieronder een reactie achter.


Reacties: